UNITED24 - Make a charitable donation in support of Ukraine!

Military


Imperial Japanese Navy

Imperial Japanese Navy Warships - Post-1925
tonnage 1925 1930 1935 1940 1941 1942 1943 1944 1945
CV Aircraft Carrier 0 2 2 4 6 5 5 4 2
Akagi   34000 . 1 1 1 1 1 . . .
Kaga   33700 . 1 1 1 1 . . . .
Soryu  19800 . . . 2 2 . . . .
Shokaku   32100 . . . . 2 2 2 . .
Junyo 28000 . . . . . 2 2 1 1
Taiho  37700 . . . . . . 1 . .
Unryu 17300 . . . . . . . 2 1
Shinano 72000 . . . . . . . 1 .
No-5021 . . . . . . . [ 4 ] .
 
CVE Escort Aircraft Carrier 0 0 0 0 1 3 4 1 1
Taiyo   16700 . . . . 1 3 2 . .
Kaiyo 16500 . . . . . . 1 1 1
Shinyo 20850 . . . . . . 1 . .
Kamakawa Maru . . . . . . [ 1 ] . .
  . . . . . . . . .
CVL Light Aircraft Carrier 1 1 2 3 3 3 4 2 2
Hosho   7500 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ryujo   10500 . . 1 1 1 . . . .
Shoho / Zuiho  11500 . . . 1 1 1 1 . .
Ryuho   13400 . . . . . 1 1 1 1
Ibuki     14500 . . . . . . . . .
Chitose 1942   11200 . . . . . . 1 . .
  . . . . . . . . .
AV Seaplane Tender 2 >2 2 8 8 8 3 2 2
Wakamiya 1 1 . . . . . . .
Notoro   1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kamoi   . . 1 1 1 1 1 1 1
Chitose . . . 2 2 . . . .
Mizuho   . . . 1 1 . . . .
Nisshin   . . . . . 1 . . .
Akitsushima . . . . . 1 1 . .
Kamikawa Maru . . . 3 3 4 . . .
 
Battleship 10 10 10 11 12 12 10 8 4
Kongo   4 4 4 4 4 4 2 2 1
Fuso 2 2 2 2 2 2 2 2 -
Ise 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nagato   2 2 2 2 2 2 2 1 1
Yamato   . . . 1 2 2 2 1 .
 
Heavy Cruiser ... 8 14 18 18 14 14 6 1
Myoko / Nachi . 4 4 4 4 4 4 3 1
Furutaka   . 2 2 2 2 . . . .
Aoba . 2 2 2 2 1 1 1 .
Takao . . 4 4 4 4 4 1 .
Mogami   . . 2 4 4 3 3 . .
Tone   . . . 2 2 2 2 1 .
 
Light Cruiser 23 17 17 19 20 19 19 8 3
Tone  1 . . . . . . . .
Yodo 2 . . . . . . . .
Chikuma 3 . . . . . . . .
Tenryu   2 2 2 2 2 1 1 . .
Kuma 5 5 5 5 5 5 5 1 1
Nagara 6 6 6 6 6 5 5 1 .
Yubari    1 1 1 1 1 1 1 . .
Sendai 3 3 3 3 3 3 1 . .
Chinese prizes . . 1 2 2 2 2 . .
Katori    . . . 2 3 3 3 2 1
Agano   . . . . . 1 3 3 1
Oyodo . . . . . . . 1 .
 
Destroyer 98 103 110 108 117 110 87 33 23
Asakaze   9 . . . . . . . .
Umikaze   2 . . . . . . . .
Sakura   2 2 2 . . . . . .
Kaba 9 9 9 . . . . . .
Momo    4 4 4 . . . . . .
Enoki 6 4 ... ... ... ... ... ... ...
Isokaze  4 4 4 1 1 1 1 1 1
Tanikaze  2 2 2 0 0 0 0 0 0
Urakaze  1 1 1 1 1 1 1 1 1
Minekaze 15 15 15 14 14 13 9 4 1
Momi   23 22 21 12 12 11 11 11 11
Wakatake 8 8 7 7 7 7 5 1 .
Kiyokaze / Kamikaze 9 9 9 9 8 8 8 1 .
Mutsuki 4 4 4 4 3 1 1 . .
Fubuki . 19 19 19 17 12 8 1 1
Akatsuki . . 4 4 4 3 3 1 1
Hatsuharu . . 6 6 6 5 3 1 .
Shiratsuyu . . 3 10 10 8 6 . .
Asashio . . . 10 10 8 4 1 .
Kagero . . . 11 17 16 9 3 1
Yugumo . . . . 5 10 12 1 .
Shimakaze . . . . . 1 1 . .
Akitsuki . . . . 2 5 5 6 6
 
Destroyer Escort 0 0 0 0 0 0 0 20 24
Matsu . . . . . . . 15 11
Tachibana . . . . . . . 5 13
 
Escort     . . . . . . . . .
CHa 112 Class   . + + + + + + + +
CH 1 Class   . . + + + + + + +
CH 3 Class   . . + + + + + + +
CHa 102   . . . + + + + + +
CHa 251 Class   . . . + + + + + +
CHa 117 Class   . . . + + + + + +
Shimushu   . . . + + + + + +
CH 28 Class   . . . . + + + + +
CHa 111 Class   . . . . + + + + +
Etorofu   . . . . . + + + +
CHa 1 Class   . . . . . + + + +
CHa 101 Class   . . . . . + + + +
CHa 103 Class   . . . . . + + + +
Mikura   . . . . . + + + +
C Type   . . . . . . + + +
D Type   . . . . . . + + +
Ukuru   . . . . . . + + +
PBa 1 Class   . . . . . . . + +
A Type   . . . . . . . . +
B Type   . . . . . . . . +
 
Minelayer     . . . . . . . . .
Shirataka   + + + + + + + + +
Itsukushima   . + + + + + + + +
Tsubame   . + + + + + + + +
Tokiwa   . + + + + + + + +
Yaeyama   . + + + + + + + +
Natsushima   . . + + + + + + +
Sarushima   . . + + + + + + +
Okinoshima   . . + + + + + + +
Sokuten   . . . + + + + + +
Hatsutaka   . . . + + + + + +
Tsugaru   . . . + + + + + +
Kamishima   . . . . . . . + +
Minoo   . . . . . . . + +
 
Submarine
Submarine 38 30 19 11 7 6 5 5 2
Type C Vickers 5 . . . . . . . .
Type VK 1 . . . . . . . .
Type S1 1 . . . . . . . .
Type S2 1 . . . . . . . .
Type L1 2 2 1 1 . . . . .
Type L2 4 4 4 1 . . . . .
Type L3   3 3 3 3 3 3 3 3 .
Type K1 2 2 . . . . . . .
Type K2 3 3 . . . . . . .
Type K3 9 9 4 . . . . . .
Type K4 3 3 3 3 1 1 1 1 1
Type KT  Kai Toku Chu   4 4 4 3 3 2 1 1 1
 
Kaidai Types  2 14 21 24 21 22 21 9 8
Type KD1 I-51 1 1 1 1 1 . . . .
Type KD2 I-52 / I-152 1 1 1 1 1 1 . . .
Type KD3 I-53 . 9 9 8 7 7 7 7 7
Type KD4 I-61 . 3 3 3 3 2 1 1 1
Type KD5 I-165 . . 3 3 2 2 2 1 .
Type KD6 I-68 / I-168 . . 4 8 7 5 4 . .
Type KD7 I-176 . . . . . 5 7 . .
 
Junsen & Type C  0 3 5 9 12 9 8 5 2
Type J1 I-1 . 3 3 3 3 1 1 . .
Type J1 Mod I-5  . . 1 1 1 1 1 . .
Type J2 I-6 . . 1 1 1 1 1 . .
Type J3 I-7 . . . 2 2 2 2 1 .
Type C1 I-16 . . . 2 5 4 1 . .
Type C2 I-46 . . . . . . 1 2 1
Type C3 I-52 . . . . . . 1 2 1
 
Types with Aircraft  0 0 0 5 11 16 14 10 6
Type A1 I-9 . . . . 1 3 2 . .
Type A2 I-12 . . . . . . . 1 .
Type A Mod I-13 . . . . . . . 2 1
Type B1 I-15 . . . 5 10 13 10 1 1
Type B2 I-40 . . . . . . 2 1 .
Type B3 I-54 . . . . . . . 3 1
Sen Toku Type I-400 . . . . . . . 2 3
 
Mediums & Midgets  0 0 4 24 36 64 82 56 124
Kaichu Type RO-33 . . 4 14 16 18 20 5 1
Kaisho KS Type RO-100    . . . . . 6 12 6 .
Sen Taka Type I-201 . . . . . . . . 3
Sen Taka Sho Type HA-201 . . . . . . . . 10
Midget Type A Ko-Hyoteki  . . . 10 20 40 50 . .
Midget Type C Ko-Hyoteki HA-62 . . . . . . . 15 .
Midget Type D Koryu HA-77 . . . . . . . 30 110
 
Minelayers & Transports  6 10 14 14 12 8 12 22 19
Type KRS Kirai Sen I-21 . . 4 4 4 2 2 2 1
Type D1 I-361 . . . . . . 6 10 4
Type D2 I-373 . . . . . . . 1 .
Sen Yu Sho / SS Type HA-101 . . . . . . . 5 10
Sen Ho Sho Type . . . . . . . . .
Type L4 RO-60  6 10 10 10 8 6 4 4 4
 
LSA Amphibious Assault 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Kumano Maru . . . . . . . 1 1
Akitsu Maru   14270 . . . . . . . [ 2 ] .
Yamashiro Maru . . . . . . . . [ 2 ]
Shimane Maru . . . . . . . . [ 2 ]
  . . . . . . . . .
Amphibious Landing 0 0 1 1 1 1 5 24 16
LSD Shinshu Maru . . 1 1 1 . 1 1 .
LKA Mayasan Maru  . . . . . 1 1 . .
LKA Kibitsu Maru  . . . . . . 3 3 1
LKA Takatsu Maru . . . . . . . 1 .
LS-1 . . . . . . . . .
LST LS-101 / SB 101 . . . . . . . . .
LST SS 1 . . . . . . . . .
LST T 1 . . . . . . . 5 5
LST T 101   . . . . . . . 1 1
LST T 103 . . . . . . . 13 9
NEWSLETTER
Join the GlobalSecurity.org mailing list 
Page last modified: 06-07-2021 16:52:11 ZULU