UNITED24 - Make a charitable donation in support of Ukraine!

Space

FORSVARETS OVERKOMMANDO
PRESSE- OG INFORMASJONSAVDELINGEN
OSLO MIL/HUSEBY, 0016 OSLO
TELEFON 23 09 82 36 - TELEFAKS 23 09 71 66

Dato: 24. mars
Pressemelding nr.: 29/1998

NY RADAR I VARDØ.

Forsvaret vil etablere en ny radar, kalt 'Globus II', ved Forsvarets Stasjon Vardø. Byggearbeidene vil starte i april 98, og radaren er planlagt å være i drift fra høsten år 2000. Etableringen skjer som en del av den løpende faglige omstilling av Forsvarets etterretningstjeneste, som også innebærer tilpasninger i forhold til den teknologiske utvikling. Etableringen av radaren er omtalt i Forsvarsdepartementets budsjettproposisjon for 1997-98.

Globus II er et samarbeidsprosjekt mellom Norge og USA, representert ved henholdsvis Forsvarets etterretningstjeneste og US Air Force Space Command. Grunnet størrelsen, med en kuleformet radom med en diameter på 35 meter, vil den bli et landemerke i Vardø.

Radaren er enestående i sitt slag i verden og representerer den beste og mest moderne teknologien på området. Den vil bidra til å styrke Etterretningstjenestens evne til å overvåke vårt interesseområde. Omkostningene med prosjektet dekkes av Norge og USA, men radaren vil bli bemannet utelukkende av norsk personell, slik tilfellet er for alle andre etterretningsinstallasjoner i Norge. Alt samarbeid med utveksling av data blir underlagt norsk kontroll, og prosjektet er i samsvar med inngåtte internasjonale avtaler og forpliktelser på dette felt.

Verdensrommet og anvendelse av dette får en stadig økende betydning for nasjonene og verdenssamfunnet. I takt med denne utviklingen øker behovet for informasjon om, og kontroll med den virksomhet og aktivitet som utøves i det ytre rom. En viktig oppgave for radaren vil derfor bli å kartlegge og overvåke gjenstander i rommet.

Det er i dag katalogisert ca 9500 slike gjenstander, hvorav bare ca 7% er aktive satellitter og de resterende 93% er ikke-aktive, det vil si såkalt 'romsøppel'. Disse utgjør en økende fare for all aktivitet i rommet, og det er derfor av stor betydning å ha god oversikt. Globus II vil, sammen med tilsvarende systemer andre steder på Jorden, være et viktig bidrag til dette. Etableringen av radaren medfører at man på norsk side blir i stand til å følge med på aktiviteten i rommet, og representerer et nytt skritt inn i romalderen for Norge.

Globus II kan ved behov bli gjort tilgjengelig for nasjonal forskning og utvikling. På den måten kan radaren gi Norge god teknisk innsikt og virke som en inngangsbillett til annen romrelatert forskning.

Det er lagt meget stor vekt på at radaren under oppføring og drift ikke skal representere noen miljørisiko.

Etableringen av Globus II bekrefter Forsvarets tilstedeværelse i Vardø, og sikrer stabile arbeidsplasser i et høyteknologisk miljø.


Kontaktpersoner:
Prosjektleder Tom Rykken - Tlf 78 98 60 00
Oblt Knut R Bakken - Tlf 23 09 82 34
Maj Tor Aarnseth - Tlf 23 09 81 02

 

 NEWSLETTER
Join the GlobalSecurity.org mailing list