The Largest Security-Cleared Career Network for Defense and Intelligence Jobs - JOIN NOW

Military

APPENDIX A
AIR FORCE LEADERS 1949-1990

This section provides information, including the Standard Telegraphic Code (STC) for their names, on past and present PLA Air Force leaders at Headquarters Air Force (HqAF) and the Military Region Air Force (MRAF) Headquarters and their key Air Force assignments. 

HEADQUARTERS AIR FORCE 

Commander 

Liu Yalou (Oct 49 - May 65) 0491/0068/2869

Commander, HqAF Oct 49 - May 65 

Wu Faxian 0702/3127/2009

Commander, HqAF May 65 - Sept 71

Political Commissar, HqAF Feb 57 - May 65

Deputy Pol Commissar, HqAF Apr 50. - Feb 57 

Ma Ning 7456/1337

Commander, HqAF May 73 - Apr 77

Dep Commander, Lanzhou MRAF 

Zhang Tingfa 1728/1694/4099

Commander, HqAF Apr 77 - Jul 85

Pol Commissar, HqAF Nov 75 - Apr 77

Dep Commander, HqAF Mar 62 - Nov 75

Chief of Staff, HqAF Mar 62 - (Concurrently) 

Wang Hai 3769/3189

Commander, HqAF Jul 85 - Present

Dep Commander, HqAF Nov 82 - Jul 85

Commander, Guangzhou MRAF - Nov 82 

Political Commissar 

Xiao Hua 5135%5478

Pol Commissar, HqAF Oct 49 - Feb 57 

Wu Faxian 0702/3127/2009

Commander, HqAF May 65 - Sept 71

Pol Commissar, HqAF Feb 57 - May 65

Dep Pol Commissar, HqAF Apr 50 - Feb 57 

Yu Lijun 0151/4539/6855

Pol Commissar, HqAF May 65 - Sep 68

(Concurrently CAAC Political Commissar)

Dep Pol Commissar, HqAF May 60

Pol Commissar, Nanjing MRAF May 60 (Concurrently) 

Wang Huiqiu 3769/6540/3808

Pol Commissar, HqAF Sep 68 - May 73

Dep Pol Commissar, HqAF May 60 

Fu Chuanzuo 0265/0278/0155

Pol Commissar, HqAF May 73 - Nov 75

Pol Commissar, Wuhan MRAF Sep SO 

Zhang Tingfa 1728/1694/4099

Commander, HqAF Apr 77 - Jul 85

Pol Commissar, HqAF Nov 75 - Apr 77

Dep Commander, HqAF Mar 62 - Nov 75

Chief of Staff, HqAF Mar 62 - (Concurrently) 

Gao Houliang 7559/0624/5328

Pol Commissar, HqAF Apr 77 - Jul 85

Dep Pol Commissar, HqAF May 73

Dep Commander, Nanjing MRAF 

Zhu Guang 2612/0342

Pol Commissar, HqAF Jul 85 - Present

Dep Pol Commissar, Shenyang MRAF 

Deputy Commanders 

Chang Qiankun 1728/0051/0981

Dep Commander, HqAF Nov 49 -

(Concurrently Scientific Research Dept Director in 1958) 

Wang Bi 3769/1732

Dep Commander, HqAF Dec 50 - 

Wang Bingzhang 3769/4426/3864

Dep Commander, HqAF Feb 53

Chief of Staff, HqAF Feb 53 (Concurrently) 

Liu Zhen 04917201

Dep Commader, HqAF Feb 54

Commander, Dongbei MRAF Feb 54 (Concurrently) 

Xu Shenji 1776/3234/0679 '

Dep Commander, HqAF Mar 55 

Cao Lihuai 2580/6849/2037

Dep Commander, HqAF Jun 56 (noted in 77) 

(Concurrently Guangzhou MRAF Commander & HqAF Training Department Director) 

Cheng Jun 2052/6874

Dep Commander, HqAF Aug 57 (noted in 77)

(Concurrently Technical Department Director in 1959)

Dep Commander, Air Defense Force 

Tan Jiashu 6223/1367/6615

Dep Commander, HqAF Aug 57

Dep Commander, Air Defense Force. 

Xue Shaoqing 5641/1421/0615

Dep Commander, HqAF Nov 60 (noted in 73) 

Zhang Tingfa 1728/1694/4099

Commander, HqAF Apr 77 - Jul 85

Pol Commissar, HqAF Nov 75 - Apr 77

Dep Commander, HqAF Mar 62 - Nov 75

Chief of Staff, HqAF Mar 62 - (Concurrently) 

Kuang Rennong 6782/0117/6593

Dep Commander, HqAF Jun 62 (noted in 73)

(Concurrently CAAC Director in 1962) 

Luo Yuanfa 5012/0337/4099

Dep Commander, HqAFSep 68

Commander, Beijing MRAF

Commander, Nanjing MRAF Dec 51 

Zeng Guohua 2582/0948/5478

Deputy commander, HqAF Dec 68

Commander, Beijing MRAF

Dep Commander, Beijing MRAF 

Zou Yan 6760/3508

Dep Commander, HqAF May 73

Dep Commander, Shenyang MRAF 

Zhang Jihui 1728/4480/1979

Dep Commander, HqAF May 73 

Wu Fushan 0702/1381/0810

Dep Commander, HqAF Nov 75 (noted in 77)

Commander, Guangzhou MRAF

Pol Commissar, GuangZhou MRAF

Dep Pol Commissar, GuangZhou MRAF 

He Tingyi 0149/1694/0001

Dep Commander, HqAF Nov 75 (noted in 77) 

Wang Dinglie 3769/1353/3525

Dep Commander, HqAF Nov 82

Chief of Staff, HqAF

Dep Commander, Guangzhou MRAF

Dep Commander, Jinan MRAF 

Wang Hai 3769/3189

Commander, HqAF Jul 85 - Present

Dep Commander, HqAF Nov 82 - Jul 85

Commander, Guangzhou MRAF - Nov 82

 

Li Yongtai 2621/3057/3141

Dep Commander, HqAF Nov 82 - Present

Commander, Wuhan MRAF 

Yu Zhenwu 0060/2182/2976

Dep Commander, HqAF Jul 85 - Present

Commander, Guangzhou NIRAF Nov 82 -'Jul 85 

Lin Hu 2651/5706

Dep Commander, HqAF Sep 85 - Present

Dep Commander, Guangzhou MRAF 

Liu Zhitian 0491/1807/3944

Dep Commander, HqAF Sep 87 - Present

Commander, Lanzhou MRAF - Sep 87

Dep Commander, Beijing MRAF 

Deputy Political Commissars 

Wang Bi 376~9/f 732

Deputy Pol Commissar Nov 49 

Wu Faxian 0702/3127/2009

Commander, HqAF May 65 - Sept 71

Political Commissar, HqAF Feb 57 - May 65

Deputy Pol Commissar, HqAF Apr 50 - Feb 57 

Yu Lijin 0151/4539/6855

Pol Commissar, HqAF May 65 - Sep 68

Dep Pol Commissar, HqAF May 60

Pol Commissar, Nanjing MRAF May 60

(Concurrently Nanjing MRAF Political Commissar) 

Wang Huiqiu 3769/6540/3808 

Pol Commissar, HqAF Sep 68 - May 73

Dep Pol Commissar, HqAF May 60

(Concurrently Political Department Director) 

Gao Houliang 7559/0624/5328

Pol Commissar, HqAF Apr 77 - Jul 85

Dep Pol Commissar, HqAF May 73

Dep Commander, Nanjing MRAF

(Concurrently Political Department Director) 

Du Yufu 2629/3768/4395

Dep Pol Commissar, HqAF May 73

Dep Commander, Nanjing MRAF 

Huang Liqing 7806/4539/3237

Dep Pol Commissar, HqAF May 75 (noted in 77)

Pol Commissar, Shenyang MRAF 

Kuang Fuzhao 2568/0126/0340

Dep Pol Commissar, HqAF Nov 75 (noted in 77) 

Liu Shichang 0491/0013/2490

Dep Pol Commissar, HqAF Jan 78

Dir, Pol Department, HqAF

Dep Pol Commissar, Guangzhou MRAF 

Liu Zhao 0491/6856

Dep Pol Commissar, HqAF May 83 

Gao Xingmin 7559/5281/3046

Dep Pol Commissar, HqAF Sep 85 - Present

Pol Commissar, Shenyang MRAF 

Xu Lefu 6079/2867/1133

Dep Pol Commissar, HqAF 1988 - Present

Pol Commissar, Beijing MRAF

Pol Commissar, Shenyang MRAF

Dep Pol Commissar, Shenyang MRAF 

Chief of Staff (Director, Headquarters Department) 

Wang Bingzhang (Oct 49/Concurrently CV in 53) 3769/4426/3864

Zhang Tingfa (Mar 62/Concurrently CV) 1728/1694/4099

Liang Pu 4731/3877

Wang Dinglie 3769/1353/3525

Ma Zhanmin 7456/0594/3046

Yu Zemin 0060/3419/3046 

Director. Political Department 

Xiao Hua (Oct 49/Concurrently PC) 5135/5478

Wu Faxian (Apr 50/Concurrently Dep PC) 0702/3127/2009

Wang Huiqiu (Mar 60/Concurrently Dep PC) 3769/6540/3808

Huang Yukun 7806/3768/2492

Gao Houliang (May 73/Concurrently Dep PC) 7559/0624%5328

Liu Shichang 0491/0013/2490

Ye Songsheng 0673/2646/4141

Bi Hao 3968/4110

Gao Xingmin (Concurrently Dep PC) 7559/5281/3046

Ding Wenchang 0002/2429/2490 

MILITARY REGION AIR FORCES 

Shenvang MRAF (Includes Don2bei MRAF Aug 50 - May 55) 

Commander 

Duan Suquan (Aug SO) 3008/5685/2938

Liu Zhen (Feb S4/Concurrently HqAF CV) 0491/7201

Zhou Chiping 0719/6375/5493

Zeng Guohua 2582/0948/5478

Wang Yuhuai 3769/3022/3232

Cao Shuangming 25807175/2494

Commander, Shenyang MRAF

Deputy Commander, Shenyang MRAF 

Political Commissar 

Zhou Chiping 0719/6375/5493

Huang Liqing 7806/4539/3237

Zhang Yonggeng 1728!7167/5 l OS

Mao Yuanxin 3029/6678/2450

Xu Lefu 7079/2867/1133

Zhao Lantian 6392/5695/3944

Gao Xingmin 7559/5281/3046

Liu Cunxin 0491/1317/0207

Political Commissar, Shenyang MRAF

Deputy Commander, Shenyang MRAF 

Deputy Commanders 

Hu Qicai 5170/1142/2088

Zeng Guohua 2582/0948/5478

Gao Peng 755917720

He Zhenya 0149/2182/0068

Lu Liping 0712!7812/1627

Liu Guozhu 0491/0948/2691

Zou Yan 6760/3508

Cai Yong 5591/3057

Chang Zhonglian 1603/0112/6647

Cao Shuangming 2580/7175/2494

Sun Jinghua 1327/2529/5478

Liu Cunxin 0491/1317/0207

Jiang Zhen 30687201

Zeng Guangfu 2582/1639/1381 

Deputy Political Commissars 

Wang Degui 3769/1795/6311

Liu Jinping 0491/6930/1627

Huang Yukun 7806/3768/2492

Cheng Ming 4453/2494

Mang Yonggeng 1728/7167/5105

Qiu Renhua 6726/0088/5478

Zhao Qilin 6392/0366/2651

Yang Dalun 2799/1129/0243

Xu Lefu 6079/2867/1133

Zhang Shaohong 1728/1421/5725

'Zhu Guang 2612/0342

Zhang Mengshan 1728/1125/1472

Ding Kerning 0002/0344/2494

Zhang Zhizeng 1728/1807/1073

Shao Rongtang 6730/2837/2768 

Beijing MRAF (Includes Huabei MRAF Oct 50 - May 55) 

Commander 

Xu Decao (Oct 50) 1776/1795/2347

Duan Suquan 3008/5685/2938

Luo Yuanfa 501210337/4099

Li Jitai 26217139/3141

Liu Yudi 0491/3768/1029

Commander, Beijing MRAF

Korean War veteran

Political Commissar

Qi Yuanwo 3344/6678/3259

Zheng Daichun 1728/4102/2504

Zhao Lantian 6392/5695/3944

Xu Lefu 6079/2867/1133

Zhao Bingyao 6392/3521/5069

Deputy Political Commissar, Beijing MR

Deputy Commanders

Li Zhongquan 2621/0022/2938

Li Jitai 26217139/3141

Fang Ziyi 2455/1311/5065

Lu Maotang 0712/5399/1016

Mi Zhigao 4717/1807/7559

Sun Duanfu 1327/4551/1133

Ren Dazhi 0117/1129/1807

Yao Man 5069/0341

Liu Guangyu 0491/0342/5940

Xu Dengkun 0776/4098/2492

Qiao Ziyang 0829/1311/2254

Liu Zhitian 0491/1807/3944

Chu Futian 5969/4395/3944 

Deputy Political Commissars 

Zhang Baichun 1728/4102/2504

Cui Wenbin 1508/2429/2430

Xiang Xiaoshu 0686/1321/2579

Du Jingqiu 2629/6975/4428

Ge Zhenyue 5514/2182/1471

Sun Shufeng 1327/2885/1496

Yang Zhifu 2799/1807/4395

Zheng Lansun 6774/5695/5549

Zhao Bingyao 6392/3521/5069 

Lanzhou MRAF (Includes Xibei MRAF Dec 51 - May 55) 

Commander 

Luo Yuanfa (Dec 51) 5012/0337/4099

Yang Huanmin 2799/3562/3046

Liu Maogong 0491/2021/0501

Xu Dengkun 1776/4098/2492

Liu Zhitian 0491/1807/3944

Sun Jinghua 1327/2529/5478

Commander, Lanzhou MRAF

Deputy Commander, Shenyang MRAF

Korean War veteran 

Political Commissar 

Guan Shengzhi 7070/4141/1807

Liu Zhen 0491/6966

Wang Pingshui 3769/1627/3055

Wei Zhiming 7614/1807/2494

Yang Yongbin 2799/3057/2430

Zheng Baosen (1990) 6774/1404/2773

Political Commissar, Lanzhou MRAF

Deputy Commander, Lanzhou MRAF

Deputy Commander, Fuzhou MRAF 

Deputy Commanders 

Zhang Xianyue 1728/6343/4766

Yuan Xuekai 5913/1331/0418

Fang Shengpu 2455/0581/2528

Fang Ziyi 2455/1311/5065

Yang Silu 2799/1835/4389

Liu Guanghan 0491/0342/3352

Xu Dengkun 1776/4098/2492

Ma Ning 7456/1337

Lin Jigui 2651/1015/6311

Yao Man 5069/0341

Chen Hailin 7115/3189/2651

Mi Shengshan 4717/4141/1472

Zheng Baosen 6774/1405/2773

Ma Zhanmin 7456/0594/3046

Liu Shunyao 0491/7311/1031 

Deputy Political Commissars 

Zhao Guangyuan 6392/0342/6678

Cheng Ming 4453/2494

Liu Zhen 0491/6966

Wang Shaoyuan 3769/4801/3220

Li Daozhi 2621/6670/0037

Wei Zhiming 7614/1807/2494

Wu Jing 2976/7231

Yang Dalun 2799/1129/0243

Wang Wen 3769/2429

Me Xuechou 62007185/3985

Pan Jinghe 3382/2529/0735

Chang Yu 1603/5940 

Nanjing MRAF (Includes Huadong MRAF Aug 50 -Mav 55) 

Commander 

Nie Fengzhi (Aug 50) 511917364/2535

Cheng Huatang 7115/5478/1016

Liu Maogong 0491/2021/0501

Yang Huanmin 2799/3562/3046

Yuan Bin 5913/1755

Jiang Yutian 1203/3768/3944

Commander, Nanjing MRAF

Deputy Commander, Nanjing MRAF 

Political Commissar 

Wang Jicheng (Aug 50) 37691162/2052

Yu Lijin (Mar 60/Concurrently HqAF PC) 0151/4539/6855

Jiang Tengjiao 30687506/5754

Liao Guanxian 1675/0385/6343

Xiao Qian 5135/0467

Li Zhongquan 2621/0022/2938

Zheng Zhubo 6774/4554/3134

Zhao Zhao 6392/2507

Political Commissar, Nanjing MRAF 

Deputy Commanders 

Zhang Fan 1728/5672

Yang Huanmin 2799/3562/3046

Nie Fengzhi 5119/6364/''S35

Chen Huating 7115/5478/1016

Gao Houliang 7559/0624/5328

Cai Yong 5591/3057

Liu Huan 0491/3883

Zhou Jianping . 0719/1696/1627

Xie Bin 6200/2430

Du Yufu 2629/3768/4395

Hou Hongjun 0186/3163/6511

Li Zhongquan 2621/0022/2938

Jiang Yutian 1203/3768/3944

Guo Jian 6753/0256

Han DeCai 7281/1795/1752

Yuan Guohuai 5373/0948/6540 

Deputy Political Commissars 

Long Qian 7893/3383

Long Pucai 7893/4395/2088

Li Chiran 2621/6375/3544

Jiang Tengjiao 30681506/5754

Wang Shaoyuan 3769/4801/3220

Yu Yinglong 0060/20197893

Li Daozhi 2621/6670/0037

Peng You 1756/3945

Zhao Qilin 6392/0366/2651

Zhang Chunqing 1728/47837230

Song Chaoshi 2646/2600/6108 

Guangzhou MRAF (Includes Zhongnan MRAF Set) 50 - May 55) 

Commander 

Liu Men (Sep 50) 04917201

Cao Lihuai (Jun 56/Concurrently HqAF CV) 2580/6849/2037

Wu Fushan 0702/1381/0810

Wang Pu 3769/3877

Wang Hai 3769/3189

Yu Zhenwu 0060/2182/2976

Wu Jiyuan 2967/4949/0337

Liu Heqiao 04917729/5062

Commander, Guangzhou MRAF

Deputy Commander, Guangzhou MRAF 

Political Commissar 

Wu Fushan 0702/1381/0810

Liu Jinping 0491/6930/1627

Long Daoquan 7893/6670/2938

Zhu Yunqian 2612/0061/6197

Ren Qiu 0117/3808

Liu Feng 0491/6912

Mang Zhenician 1728/2182/0341

Political Commissar, Guangzhou MRAF

Political Commissar, Jinan MRAF (To Guangzhou in 1987/88) 

Deputy Commanders 

Yang Huanmin 2799/3562/104f

Huang Weihua 7806/3555/5478

Zhu Yanqian 2612/0061/6197

Huang Lin 7806/7207

Zhang Xisan 1728/6007/0005

Wang Dinglie 3769/1353/3525

Fan Zhexiang 2868/0772/4382

An Zhimin 1344/1807/2404

Lin Hu 2651/5706

Li Chengchun 2621/2052/2504

Zhang Xianzhang 1728/2009/4545

Liu Heqiao 0491/7729/5062

Fang Ziyi 2455/1311/5065

Lu Yukun 7627/3768/2492

Yang Zhenggang 2799/2973/0474 

Deputy Political Commissars 

Wu Fushan 0702J1381/0810

Li Shian 2621/0013/1344

Liu Shichang 0491/0013/2490

Jiao Hongguang 3542/4767/0342

Ye Songsheng 0673/2646/4141

Zhu Yunqian 2612/0061/6197

Ren Qiu 0117/3808

Guo Yongchang 6753/3057/2490

Xia Pingxi 1115/1456/6007

.Chen Gang 7115/0474

Chang Yu 1603/5940

Li Yuan 2621/3293 

Jinan MRAF (Established Jun 67) 

Commander 

Wu Zongxian (Jun 67) 0702/1350/0341

Wang Zixiang 3769/1311/4382

Lin Jigui 2651/1015/6311

Commander, Jinan MRAF

Deputy Commander, Lanzhou MRAF

Political Commissar

Li Bo (Jun 67) 2621/0514

Guan Shengzhi 7070/4141/1807

Wang Pingshui 3769/1627/3055

Zhang Yonggeng 1728/7167/5105

Zhang Zhenxian 1728/2182/0341

Yang Hanwen 2799/3352/2429

Political Commissar, Jinan MRAF

Deputy Political Commissar, Jinan MRAF 

Deputy Commanders 

Wang Dinglie 3769/1353/3525

Tan Youfu 6223/2589/4395

Liu Ying 0491/5391

Wang Xiangxiong 3769/74497160

Liu Hetian 0491/7729/3944

Liu Huanqi 0491/3562/1477

Xia Boxun 1115/0130/811:1

Ji Xuefan 1323/1331/5400

Zeng Youcheng 2582/1635/6134

Song Wenzhou 1345/2429/3166 

Deputy Political Commissars 

Li Zhensheng 2621/2182/5116

Yu Yinglong 0060/20197893

Gong Youyuan 7895/0645/3293

Luo Ping 5012/1627

Wang Yun 3769/0061

Yang Dalun 2799/1129/0243

Shi Hongrui 1597!3163/3843

Yang Hanwen 2799/3352/2429 

Chengdu MRAF (Established Aug 85) 

Commander 

Hou Shujun 0186/2579/6511

Commander, Chengdu MRAF Aug 1985

Commander, Fuzhou MRAF 

Commander, Kunming MRAF Command Post (During 79 Sino-Vietnam border war)

Korean War veteran 

Political Commissar 

Feng Yingshan (Aug 85) 7458/2019/1472

Bi Hao 3968/4110

Political Commissar, Chengdu MRAF

Dir, Political Department, HqAF

Deputy Commanders

Xiong Zidan 3574/1311/0030

Men Guicheng 7024/6311/2052 

Deputy Political Commissars 

Huang Daping 7806/6671/5493 

Wuhan MRAF (Includes Xinan MRAF Sea 50 - May 55; Abolished in Oct 85) 

Commander 

Fu Chuanzuo (Sep 50) 0265/0278/0155

Liu Cunxin 0491/1317/0207

Li Yongtai 2621/3057/3141

Wu Jiyuan 2976/4949/0337 

Political Commissar 

Yu Fei (Sep 50) 0151/7236

Long Daoquan 7893/6670/2938

Xiao Qian 5135/0467

Liao Guanxian 1675/0385/6343

Kang Xinghuo 1660/2502/3499

Deputy Commanders -

Wang Zuoyao 3769/0155/1031

Wang Degui 3769/1795/6311

Fang Huai 2455/2849

Zhao Lantian 6392/5695/3944

Li Shengcai 2621/4141/6299

Huang Jingchen 7806/1777/3819

Cai Yong 5591/3057

Liu Feng 0491/0023

Fang Ming 2455/6900

Xiong Zidan 3574/1311/0030

Wu Changyou 29761022/0645

Li Xiangmin 2621/Oti86/3046

Xiao Jianzhang 5135/0256/4545

Zhang Ruiai 1728/3843/5676 

(Currently Director of China United Airlines) 

Deputy Political Commissars 

Chen Hao 7115%3185

Xiao Qian 5135/0467

Liao Guanxian 1675/0385/6343

Wei Jinglian 5898/2529/3425

Me Changlin 60431022/2651

Xing Yongning 6717/3057/1337

Gao Dexiang 7559/1795/5980

Li Xiangmin 2621/0686/3046

Shi Hongrui 1597/3163/3843 

Fuzhou MRAF (Established in Jul 58; Abolished in Oct 85) 

Commanders 

Nie Fengzhi (Jul 58) 51197364/2535

Chen Huatang 7115/5478/1016

Me Bin 6200/2430

Yang Silu 2799/1835/4389

Hou Shujun 0186/2579/6511 

Political Commissar 

Li Shian 2621/0013/1344

Wei Zuzhen 7279/4371/3791

-Huang Yukun 7806/3768/2492

Wang Jingmin 3769/7234/2404

Zhang Xiyong 1728/1585/1661

Feng Yingshan 7458/2019/1472 

Deuuty Commanders 

Yuan Bin 5913/1755

Fang Shengpu 2455/0581/2528

Liu Peng 0491/7720

Me Bin 6200/2430

Jiang Ting 5592/0080

Wu Yuanren 0702/0337/0117

Liu Zishuang 0491/5261/7175

Zhang Shijie 1728/1395/2638

Cai Yong 5591/3057

Wang Chengmei 3769/2052/5019

Yuan Guohui 5373/0948/5450

Li Lanmao 2621/5695/5399

Zheng Baosen 6774/1405/2773 

Political Commissars 

Luo Weidao 5012/d850/6670

Pei Zhigeng 5952/1807/5087

Deng Dongzhe 6772/2639/0772

Me Xiyu 6200/6932/3768

Zha Quanlun 2686/0356/0243

Xiao Daosheng 5135/6670/3932

Chen Xingchou 7115/5281/3985

Lin Qing 2651/7230

Ding Lianyun 0002/3353/8661

Huang Daping 7806/6671/5493NEWSLETTER
Join the GlobalSecurity.org mailing list


One Billion Americans: The Case for Thinking Bigger - by Matthew Yglesias